Mapy Polskiego Atlasu Etnograficznego (opublikowane) - kolekcja zawiera 770 map opublikowanych na łamach "Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1958-1981) oraz "Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1999-2013)

Dublin Core

Tytuł

Mapy Polskiego Atlasu Etnograficznego (opublikowane) - kolekcja zawiera 770 map opublikowanych na łamach "Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1958-1981) oraz "Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1999-2013)

Obiekty w kolekcji

Miejscowości stałej sieci badań PAE w latach 1953-1955 / Localities of the permanent Polish Ethnographical Atlas (PAE) network according to investigations carried out for the above PAE durring 1953-55 (mapa 1)[mapa pomocnicza]
mapa ukazuje miejscowości stałej sieci badań PAE w latach 1953-1955 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - podkład map PAE stanowiący podstawę lokalizacji punktów, tj. oznaczania położenia badanych wsi, zawiera podział na sekcje i pola, 2 -…

mapa ukazuje podział administracyjny Polski z 1 XII 1956 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - granica państwowa, 2 - granice województw, 3 - granice powiatów, 4 - ważniejsze miasta

Występowanie soch jako narzędzi do orki. Sochy oraz proces ich zanikania na podstawie badań terenowych w latach 1953-1954 i innych danych / Distribution of the socha-type plough. Incidence of the socha plough and the proces of its disappearance based on field studies conducted in 1953-1954 and other data (mapa 3)
mapa ukazuje występowanie soch jako narzędzi orackich oraz ich zanikanie; zawarto na niej następujące informacje: 1 - miejscowości, w których stwierdzono istnienie soch w okresie około 1860-1905 r., 2 - miejscowości, w których stwierdzono…

Proces zanikania orki w zagony dla ostatnich 25 lat XIX w. (1875-1900) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing in the last quarter of the XIXth century (1875-1900) (mapa 4)
mapa ukazuje proces zanikania orki w zagony w latach 1875-1900 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - orka stosowana wyłącznie, 2 - orka zarzucana, 3 - orka już nie stosowana, 4 - brak danych

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od początku XX w. do pierwszych lat po I wojnie światowej (1900-1920) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since the beginning of the XXth century till after World War I (1900-1920) (mapa 5)
mapa ukazuje proces zanikania orki w zagony w latach 1900-1920 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - orka stosowana wyłącznie, 2 - orka zarzucana, 3 - orka już nie stosowana, 4 - brak danych

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od pierwszych lat po I wojnie światowej do końca II wojny światowej (1920-1945) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since 1920 till the end of World War II (1920-1945) (mapa 6)
mapa ukazuje proces zanikania orki w zagony w latach 1920-1945 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - orka stosowana wyłącznie, 2 - orka zarzucana, 3 - orka już nie stosowana, 4 - brak danych

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od II wojny światowej do czasu badań (1945-1953) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since the end of World War II to the time od present investigation (1945-1953) (mapa 7)
mapa ukazuje proces zanikania orki w zagony w latach 1945-1953 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - orka stosowana wyłącznie, 2 - orka zarzucana, 3 - orka już nie stosowana, 4 - brak danych

Sierpy ząbkowane i gładkie. Zasięg sierpów ząbkowanych i gładkich, w związku z ich funkcją, na podstawie badań terenowych w 1953-54 r. (Stan z 1953 i 1954 r.) / Sickles notched and smooth. Distribution of notched and smooth sickles in connection with their function on the basis of field studies made in 1953-1954 (mapa 8)
mapa ukazuje zasięg występowania sierpów ząbkowanych i gładkich ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - sierp ząbkowany służący sporadycznie do sprzętu zbóż (obok kosy, kosiarek). Jest też używany do ścinania trawy i chwastów, 2 - sierp gładki,…

Formy cepów. Występowanie trzech głównych form cepów na podstawie badań terenowych w 1953 i 1954 r. oraz dawniejszych danych (zasięgi z 1953 i 1954 r.) / Types of flails. Incidence of the three main types of flail, data obtained from field studies carried out in 1953 and 1954 and also from other sources (mapa 9)
mapa ukazuje formy i występowanie cepów kapicowych, gązewkowych i innych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Cepy kapicowe. 1 - z dwoma kapicami ze skóry (kapica na dzierżaku jest stosunkowo szerokim i miękkim pasem skóry), 2 - ze skórzaną…

Współzależność zasięgów różnych cech sierpa. Stan sprzed II wojny światowej / Correlation of the areas of various features of the sickle. Situation before World War II (mapa 10)
mapa ukazuje współzależność zasięgów różnych cech sierpa ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - strefa sierpa ząbkowanego, 2 - strefa sierpa gładkiego, 3 - zachodnia granica sierpów o elipsoidalnym kształcie, 4 - wschodnia granica sierpów…
Zobacz wszystkich 770 obiektów

Drzewo kolekcji

  • Mapy Polskiego Atlasu Etnograficznego (opublikowane) - kolekcja zawiera 770 map opublikowanych na łamach "Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1958-1981) oraz "Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1999-2013)